Logo Fojt | Kocour

Tým

Mgr. and Mgr. Viktor Fojt Mgr. et Mgr.
Viktor Fojt
advokát

Zakládající partner advokátní kanceláře Fojt | Kocour

Vykonává generální advokátní praxi se specializací na obchodní, občanské a pracovní právo.

Vystudoval Právnickou a současně i Filozofickou fakultu (obor Politologie) na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti jako student a posléze jako advokátní koncipient sbíral v německé (Giese & Partner, v.o.s.), rakouské (e|n|w|c NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. - advokáti) a české kanceláři zaměřené na mezinárodní klientelu (NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s). Hned po advokátních zkouškách se osamostatnil v rámci sdružení Advokátní kancelář Fojt | Kocour. Hovoří česky, anglicky, německy a španělsky.

Je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti (č. osv. 46), kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.

Mgr. Aleš Kocour Mgr.
Aleš Kocour
advokát

Zakládající partner advokátní kanceláře Fojt | Kocour

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, pracovní, trestní a rodinné. V rámci své praxe poskytuje právní poradenství pro fyzické i právnické osoby, včetně zastupování klientů před obecnými a rozhodčími soudy.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po předchozí právní praxi advokátního koncipienta založil s Mgr. et Mgr. Viktorem Fojtem advokátní kancelář Fojt | Kocour. Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Petr Štefka Mgr.
Petr Štefka
partner

Zakládající partner advokátní kanceláře Fojt | Kocour.

Věnuje se zejména právu obchodnímu, právu obchodních korporací, mezinárodnímu právu soukromému a právu o zadávání veřejných zakázek.

Vystudoval Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Právní praxi získal v mezinárodní kanceláři Allen & Overy. Poté působil rovněž ve vedení obchodní společnosti s mezinárodní působností.

Hovoří česky, anglicky a německy.

JUDr. Petr Dočekal JUDr.
Petr Dočekal
advokát

Zakládající advokát AK JUDr. Petra Dočekala.

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením převážně na právo obchodní, právo obchodních společností, právo občanské a migrační.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v rámci níž absolvoval jednoroční studijní pobyt na Právnické fakultě ve španělské Granadě. Po předchozí praxi jako student v jedné z mezinárodních kanceláří a po vykonání koncipientské praxe v jedné z významných českých advokátních kanceláří začal pracovat jako samostatný advokát. Hovoří česky, anglicky, španělsky a německy.

Mgr. Jakub Štefka Mgr.
Jakub Štefka
advokátní koncipient

Věnuje se hlavně právu obchodnímu, právu obchodních společností a mezinárodnímu právu soukromému. Dále poskytuje právní poradenství v oblasti diplomatického práva.

Vystudoval Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci studia absolvoval jednoroční studijní pobyt na Právnické fakultě ve španělské Valencii, kde také po dokončení studia založil španělskou společnost a následně působil v jejím vedení. Odborné právní zkušenosti získával v mezinárodní kanceláři Clifford Chance Praha a od roku 2013 působí jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Fojt | Kocour.

Hovoří česky, anglicky, španělsky a německy.