Zasedací místnost Fojt | Kocour

Služby

obchodní právo

 • zakládání a změny v obchodních společnostech a v družstvech a jiných právnických osobách
 • závazkové právo
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních ve sporech z obchodních vztahů
 • právní due diligence stavu obchodních společností a nemovitostí
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
 • insolvenční řízení

občanské právo

 • závazkové právo
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech
 • sousedská práva
 • dědické právo

právo nemovitostí

 • komplexní příprava smluvní dokumentace týkající se nemovitostí – kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene
 • nájemní právo – sepisování nájemních smluv, jejich změny a ukončení
 • developerské projekty
 • poskytování právních služeb realitním agenturám
 • zastupování před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí
 • advokátní úschovy peněz, cenných papíru a jiného majetku

trestní právo

 • obhajoba obviněných v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení – náhrada škody obviněných způsobená trestnými činy

pracovní právo

 • komplexní zajištění pracovněprávní agendy zaměstnavatelů – sepisování pracovních smluv, změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru, právní due diligence stavu pracovněprávních dokumentace
 • zastupování v soudních řízení ve sporech o náhradu mzdy, náhradu škody, neplatnost výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru

rodinné právo

 • zastupování v řízení o rozvodu manželství a v řízení o úpravě rodičovské zodpovědnosti včetně určení výše výživného
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů

právo elektronických komunikací

 • zastupování při oznamování telekomunikační činnosti a v účastnických sporech před ČTÚ
 • zastupování osob vykonávající komunikační činnost (operátorů) v obchodních sporech před ČTÚ a v jiných řízení před ČTÚ
 • sepisování obchodních smluv mezi telekomunikačními operátory, obchodních podmínek a smluv mezi operátory a zákazníky

správní právo

 • zastupování v řízeních o přestupcích a správních deliktech fyzických a právnických osob
 • zastupování ve stavebním řízení
 • právo veřejných zakázek